LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

OGLED PROJEKTOV LAS Sožitje med mestom in podeželjem (11.5.2023) 

Četrtkovo popoldne, 11. maja 2023, so se člani upravnega, nadzornega odbora in ocenjevalne komisije ter vodilni partner podali na ogled nekaterih izvedenih projektov v programskem obdobju 2014-2020. Prva postaja je bila občina Ig, kjer so nas prijazno sprejele strokovne delavke občine in župan, Zlatko Usenik, ki se je vsem zahvalil za delo in prizadevnost pri razvoju podeželja in črpanju EU sredstev v okviru lokalne akcijske skupine. V nadaljevanju so nas popeljali po bogati stalni razstavi v interpretacijskem centru, ki na sodoben in atraktiven način predstavlja biotsko raznovrstnost Ljubljanskega barja in dediščino kolišč. Projekt je bil sofinanciran v višini 71.000,00 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Pot nas je vodila v občino Škofljica, natančneje v vasico Orle, kjer nas je sprejela in pozdravila  ga. Gabrijela Golob, strokovna sodelavka občinske uprave. Predstavila je projekt izgradnje igrišč in ureditve vasi. Z ureditvijo vaškega jedra in igrišča prebivalci pridobili enakovrednejše pogoje za preživljanje prostega časa, v primerjavi z urbanimi središči. Urejeno vaško jedro sedaj omogoča razvoj trajnostnega turizma z celovito urejenostjo. Ob vračanju nazaj smo si v Škofljici ogledali park čutil, kjer je urejena tematska pot na površini 14.894 m2 z namenom ohranjanja in varovanja pestre naravne danosti in biotske raznolikosti. Poti so speljane skozi naravno vegetacijo v polkrožnih linijah kot simbolni nagovor narave. Smer gibanja je zasnovana po principu od kulture do nature. Uporaba različnih gradiv pri izvedbi komunikacijskih poti omogoča stalno izmenjavo energij in kvalitet v prostoru ter nagovarja k harmoniji in ravnovesju. Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 79.968,00 €.

Sledil je ogled projektov v občini Grosuplje, kjer smo se povzpeli na Koščakov hrib, ki si ga župan, dr. Peter Verlič rad predstavlja kot ljubljanski Rožnik. Lansko poletje so tako na Koščakovem hribu uredili fitnes na prostem, ki mu pravijo tudi vadbeni otok. Do njega lahko dostopate tako s strani od zdravstvenega doma kot tudi s strani od hotela Admiral Grosuplje. S strani slednjega so pot posebej lepo uredili, jo označili tudi z informacijskimi tablami. Letošnjo pomlad pa so uredili še igrišče za otroke. Tako so izvedli dva projekta, prvi Koščakov hrib- človek za naravo, narava za ljudi, ki je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 65.000,00 €. Drugi projekt, ki se je realiziral nedavno je Koščakov hrib-igralnica v naravi in ravno tako sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini   €. Pot je vodila še na najvišji vrh Mestne občine Ljubljana, na Janče, kjer se je izvedel projekt Povezovalni vod Volavlje – Janče, s čimer je to območje po več kot treh desetletjih končno dobilo kakovostno pitno vodo v zadostnih količinah. Projekt je bil sofinanciran v višini 147.000,00 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Skupno četrtkovo potepanje po štirih partnerskih občinah se je zaključilo na izletniški kmetiji Travnar z ugotovitvijo, da je Lokalna akcijska skupina v tem programskem obdobju zelo uspešno črpala evropska sredstva in z nosilci skupaj izvedla 25 projektov.

 

 V interpretacijskem centru na Igu m  Igrišče Orle m Igrišče Orle 2 m 
 Park čutil 2 m  Na Koščakovem hribu na otroškem igrišču m  Na Jančah pri vodohranu povezovalnega voda m
     
 
PROJEKT KOŠČAKOV HRIB - IGRALNICA V NARAVI (12. 5. 2023) 
 

Občina Grosuplje je v programskem obdobju 2014-2020 izvedla kar 13 projektov, ki so bili sofinancirani iz sklada EKSRP ali ESRR. Na območju Koščakovega hriba v Grosupljem so v lanskem letu uredili vadbeni otok, povezovalne oz. sprehajalne poti od Zdravstvenega doma Grosuplje do hotela Admiral. Letošnje leto so realizirali 13. projekt Koščakov hrib - igralnica v naravi, v sklopu katerega se je uredilo otroško igrišče s tremi enotami: območje kombiniranega otroškega igrala, igrišče oz. jasa za skupinsko igro ali vadbo posameznikov ali skupin in gozdni park z mizami in klopmi, ostalo površino predstavljajo urejene brežine z opornimi zidci, ki se lahko uporabijo tudi za posedanje ali igro. To je odlična nadgradnja, s katero je poskrbljeno za aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. 

Vrednost projekta znaša 110.084,88 evrov. Občina Grosuplje je v sodelovanju s Turizmom Grosuplje s projektom Koščakov hrib - igralnica v naravi uspešno kandidirala na 4. javni poziv Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem in za njegovo izvedbo pridobila tudi evropska in državna sredstva. Projekt sta tako v višini 71.586 evrov sofinancirali tudi Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

 20230511 162101 m

 

ZADNJI IZBRAN IN POTRJEN PROJEKT V IZTEKAJOČEM PROGRAMSKEM OBDOBJU (11.5.2023)

Projekt Obnova vodovoda Tuji Grm, katerega nosilec je Mestna občina Ljubljana, je kandidiral na 5. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki je bil odprt od 1. 12. 2022 do 31. marca 2023.  Na 24. seji Upravnega odbora LAS, ki je bila, 19. 4. 2023, je bil na podlagi doseženega zadostnega števila točk s strani Ocenjevalne komisije in pozitivnega mnenja članov UO LAS, izbran in potrjen.

V okviru investicije se bo ukinil vodohran Tuji Grm iz leta 1995, ki je premajhen in dotrajan, kot tak pa ne ustreza sodobnim standardom. Poleg tega je trenutni vodohran na popolnoma neprimerni lokaciji. Zato se bo pitna voda za Tuji Grm dobavljala iz vodohrana Janče, ki je ustrezen in zadostnih dimenzij. Investicija predvideva vgraditev novega podzemnega jaška, v katerem bosta dva regulatorja tlaka, eden za višje ležeče objekte in drugi za nižje ležeče. Posledično bosta iz jaška nameščeni dve cevi, ena za oskrbo s pitno vodo višje ležečih hiš, druga pa je cev primarnega vodovoda za oskrbo večjega dela vasi Tuji Grm. Obnovljen vodovod s cevmi primernih dimenzij bo imel nameščene tudi hidrante in bo zagotavljal zadostno količino vode za zagotavljanje požarne varnosti.

 

 

 

V NOVEM PROGRAMSKEM OBDOBJU NOV VODILNI PARTNER LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM

 

V petek, 23. 12. 2022, sta bili v Uradnem listu objavljeni Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027  ter Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Na podlagi javnega poziva lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) za programsko obdobje do leta 2027.

Z Upravnim odborom LAS Sožitje in občinami vključenimi v LAS Sožitje je dogovorjeno, da v novem programskem obdobju naloge vodilnega partnerja prevzame Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki bo skrbela za nadaljevanje kvalitetnega delovanja LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

Več o delovanju LAS v novem programskem obdobju najdete na novi spletni strani https://www.las-sozitje.si.

DELAVNICA ZA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (19.12.2022) 

 

V ponedeljek, 19. 12. 2022, je v prostorih MKGP potekala delavnica za lokalne akcijske skupine, na kateri so bile predstavljene aktivnosti zaključevanja prehodnega programskega obdobja ter priprave na novo programsko obdobje.

Več si lahko preberete na spodnji povezavi. 

https://skp.si/novice/delavnica-za-lokalne-akcijske-skupine

 

5. JAVNI POZIV LAS ZA SKLAD EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (01.12.2022)

 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 5. javni poziv za izbor operacij/projektov za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenem območju LAS iz naslova podaljšanja programskega obdobja za EKSRP.

Javni poziv je objavljen od 1.12.2022 in je odprt do 31. 3. 2023.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša: 60.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

 

PROJEKT PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ IZBRAN KOT PRIMER DOBRE PRAKSE

Projekt Podružničarji gremo naprej je bil na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izbran kot primer dobre prakse izvajanja programa CLLD.

Več si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://skp.si/primeri-projektov/podruznicarji-gremo-naprej?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nove2-e-novice-mreze-za-podezelje-23-6-2022_110

 
 IMG 1857 m  IMG 4385 m IMG 8327 m   IMG 20210312 112335 m

PROJEKT KOŠČAKOV HRIB - ČLOVEK ZA NARAVO, NARAVA ZA LJUDI (30.7.2022) 

Na območju Koščakovega hriba v Grosupljem so se uredile povezovalne oz. sprehajalne poti od Zdravstvenega doma Grosuplje do hotela Kongo v skupni dolžini cca 1.200 m, na posameznih točkah tekaške poti (tekaški krog) v skupni dolžini cca 650 m in na območju vadbenega otoka na površini cca. 975 m2. Sredi gozdne oaze so nameščeni elementi, namenjeni raztezanju in vadbi različnih telesnih delov. Vadbene naprave so pretežno lesene, tako da se materialno ter oblikovno odlično podajo v okolico in ostale gradbene elemente. Nastal je enkraten vadbeni park sredi zelenja, obogatenega s svežim zrakom in mirom, ki ga prav vsi v teh časih še kako potrebujemo. Hkrati je park povezan z urejenimi sprehajalnimi in tekaškimi potmi ter usmerjevalnimi tablami. 

Z izvedbo načrtovane operacije je omogočeno bolj kakovostno preživljanje prostega časa, večja varnost obiskovalcev ter informiranost in ozaveščenost domačinov in obiskovalcev o zdravem načinu življenja, pomembnosti športne aktivnosti ter pomenu urejenega in čistega naravnega okolja. Posredno se z operacijo vpliva na ozaveščanje ljudi glede skrbi za zdrav način življenja, gibanje in naravo, skrbi za čisto okolje in aktivno preživljanje prostega časa.

Nosilec izvedene operacije je občina Grosuplje v sodelovanju s partnerjem Zavodom za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, ki bo sedaj upravljal z območjem in izvajal aktivnosti za samo promocijo območja. Občina je s projektom ureditve vadbenega otoka na Koščakovem hribu uspešno kandidirala na 3. javni poziv Lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« in zanj pridobila tudi EU in državna sredstva. Projekt tako v višini 65.000 evrov sofinancirata tudi Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

 20220714 101450 m  20220714 101552 m  20220714 101653 m  20220714 102211 m