LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
ZAKLJUČEN ZADNJI PROJEKT LAS SMP IZ TEGA PROGRAMSKEGA OBDOBJA - OBNOVA VODOVODA NA TUJEM GRMU (26.12.2023)

V hribih se na veselje krajanov nadaljuje obnova vodovodov. Tako je v letošnjem letu prišla na vrsto vas Tuji Grm. Vas se s pitno vodo oskrbuje iz vrtine Trebeljevo prek vodohranov Volavlje in Janče.
V preteklosti je oskrba potekala iz dveh zajetij, lociranih zahodno od naselja, po njuni opustitvi pa iz vrtine Janče. Iz vodohrana Janče je voda odtekala v vodohran Tuji Grm. Z izgradnjo povezovalnega voda Volavlje−Janče ter posodobitvijo vodohrana na Jančah v letu 2021 je bila vrtina na Jančah izločena iz oskrbe zaradi previsoke vsebnosti železa in mangana. Obstoječi cevovod zaradi velike vsebnosti železa in mangana v vodi, črpani iz vrtine Janče, je imel na cevovodu obloge. Dimenzija obstoječega cevovoda prav tako ni zagotavljala ustreznih pogojev požarne varnosti. To so bili razlogi za obnovo cevovoda za vas Tuji Grm.
Dela so zajemala obnovo vodovodnega cevovoda v dolžini 274 metrov, ukinitev vodohrana Tuji Grm, izvedbo regulacije tlaka za višje in nižje ležeče dele naselja, vgradnjo nove cevi in namestitev nadtalnega hidranta. Zdaj poteka še vgrajevanje priključkov.
S projektom Obnova vodovoda na Tujem Grmu je Mestna občina Ljubljana uspešno kandidirala na petem javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem in pridobila evropska sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Z izvedbo projekta se je prispevalo k zmanjšanju razvojnih razlik med urbanimi in podeželskimi naselji, ustvarjanju privlačnejšega bivalnega okolja in dvigu kakovosti bivanja na podeželju. Sama investicija predstavlja vlaganje v lokalno javno infrastrukturo na podeželju (obnova vodovoda) in s tem omogoča razvoj javne infrastrukture, ki je v širšem interesu vseh prebivalcev ter prispeva k decentralizaciji dostopnosti do osnovnih storitev na podeželju. Najpomembnejše je, da bo s tem zagotovljena nemotena, zanesljiva in kakovostna preskrba prebivalcev s pitno vodo. 

 

 1 m  20231006 143535 m