LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 

PREDSTAVITEV SOFINANCIRANE AKTIVNOSTI LAS

NAZIV AKTIVNOSTI

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

OPIS

Podpora iz ukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej ter pripravo operacij.

CILJ

Obveščanje in informiranje javnosti:

 • o aktualnih zadevah povezanih z LAS,
 • o javnih pozivih LAS,
 • o operacijah v izvajanju,
 • o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo operacij,
 • o novostih na območju LAS.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Vključevanje skupnosti:

 • za identificiranje potreb na območju,
 • za uravnotežen razvoj območja,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji LAS SMP.

CLLD (Community Led Local Development) oziroma v prevodu Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

CLLD je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov. V EU je ta pristop v praksi že vse od leta 1991, v Sloveniji pa od leta 2007 dalje. Ukrepi LEADER so se izvajali na 95 % ozemlja RS. Odobrenih je bilo več kot 1.400 projektov.

CLLD je nov razvojni pristop priložnost, ki ga je Evropska komisija ponudila na izbiro državam članicam (gre torej za nadgradnjo pristopa LEADER). Temelji na politiki “od spodaj navzgor”: pomeni, da lokalni prebivalci vzpostavijo lokalno partnerstvo, ki pripravi in izvaja razvojno strategijo, ki temelji na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih in dobrinah lokalnega območja. V ta namen je partnerstvu dodeljeno dolgoročno financiranje, pri čemer se lokalni prebivalci sami odločijo, za katere namene bodo v skladu z EU pravili porabili sredstva (za projekte in svoje delovanje). V programskem obdobju 2014–2020 se namreč CLLD uresničuje preko na novo oblikovanih LAS. Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Tematska področja ukrepanja so:

1. Ustanavljanje novih delovnih mest:

 • razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest,
 • razvoj socialnih storitev na podeželju,
 • dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom,
 • povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig.

2. Osnovne storitve na podeželju:

 • razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev,
 • razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo,
 • razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo.

3. Varstvo okolja:

 • projekti povezani z ohranjanjem narave,
 • projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine,
 • spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v obnovljive vire energije,
 • dejavnosti okoljskega ozaveščanja.

4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Izvajanje CLLD določa uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (UL RS št. 42%15, 28/16 in 73/16).

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega okolja.

CLLD s kombinacijo različnih virov financiranja omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celosten in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da nameni več pozornosti tudi tistim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala.

Več o instrumentu si lahko preberete na: www.program-podezelja.si/sl/

 

VIR SOFINANCIRANJA

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Sožitje med mestom in podeželjem upravičen do največ 286.345,00 € in se dodeli iz glavnega sklada EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja).

OSNOVNI LOGO PRP brez leader logo flag yellow high drzavni simboli 5f07c3c74b
EKP text

Za vsebino na spletni strani LAS Sožitje med mestom in podeželjem je odgovorna Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem, ki jo zastopa vodilni partner CIZA, Zavod za razvoj podeželja.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.