Skupščina

Skupščino sestavljajo vsi člani Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem, ki jih je 52. Glej Seznam članov LAS

Deluje na podlagi Pogodbe o ustanovitvi lokalne akcijske skupine na območju občin Grosuplje, Ig, Mestne občine Ljubljana in Škofljice, ki je bila podpisana dne, 24. 11. 2015.

Skupščina LAS ima naslednje naloge in pristojnosti:

  • na predlog Upravnega odbora LAS sprejme letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS,
  • sprejema splošne akte LAS, če za to ni pristojen drug organ,
  • sodeluje pri pripravi SLR in jo potrdi na predlog Upravnega odbora LAS,
  • na predlog Upravnega odbora LAS potrdi spremembe SLR,
  • izmed članov LAS izvoli in potrdi člane Upravnega odbora LAS in Nazornega odbora LAS,
  • razreši člane Upravnega odbora LAS in Nadzornega odbora LAS, če ti delujejo v nasprotju s to pogodbo, splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS ali v nasprotju z nameni in interesi LAS,
  • lahko daje Upravnemu odboru LAS in predsedniku LAS pobude za delo,
  • odloča o drugih zadevah, določenih s splošnimi akti LAS ali predpisi,
  • sprejme Poslovnik o delu LAS.