LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

SMERNICE ZA VREDNOTENJE PRISTOPA CLLD   (20. 12. 2017)

Evropska služba za pomoč uporabnikom pri vrednotenju razvoja podeželja (European Evaluation Helpdesk for Rural Development) je septembra objavila smernice "Vrednotenje pristopa LEADER/lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost". Pomen vrednotenja se povečuje zaradi zasnove novih zahtev politike razvoja podeželja v obdobju 2014–2020 za spremljanje in vrednotenje. Lokalne akcijske skupine  potrebujete smernice za izpolnjevanje novih nalog vrednotenja, kot so ocena primarnih in sekundarnih prispevkov pristopa LEADER/lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, k doseganju ciljev politike, rezultatov in vplivov PRP ter spremljanje in vrednotenje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. V smernicah za vrednotenje boste našli priporočila o tem, kako izvajati dejavnosti vrednotenja na lokalni ravni. Zagotovljene so informacije o tem, kako je vrednotenje, na ravni PRP povezano z dejavnostmi vrednotenja na ravni lokalne akcijske skupine ter kakšno podporo lahko zagotovijo organ upravljanja in drugi deležniki.

Več v spodnjem dokumentu:


OBJAVLJENA UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST
 
(20. 12. 2017) 

Uredba CLLD se spreminja zaradi uskladitve s spremembo Zakona o kmetijstvu (postopek spreminjanja operacij), ter spremenjenimi predpisi Evropske unije (spremenjena kontrolna uredba 809/2014/EU). V uredbi se podrobneje opredeljuje upravičene stroške in upravičence, najvišje priznane vrednosti za posamezne vrste stroškov ter opredeljuje poenostavljene oblike obračunavanja stroškov. Poleg tega se določa tudi formula za porazdelitev neodobrenih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter vključuje nekaj manjših tehničnih popravkov.

Več na spodnji povezavi:

UPRAVNI ODBOR LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM POTRDIL ŠEST OPERACIJ NA ZADNJEM ROKU 1. JAVNEGA POZIVA  (13. 11. 2017)

 

V ponedeljek, 13. novembra 2017, je v prostorih Četrtne skupnosti Sostro potekala 11. redna seja Upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem, na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na zadnji rok 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP in iz sklada ESRR, ki sta se zaključila 30. septembra 2017.

Na zadnji rok prvega javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica je prispelo skupaj 6 vlog. Od tega sta bili zaradi nejasnosti oz. nepopolnosti dve vlogi pozvani na dopolnitev. Obe vlogi sta bili v roku dopolnjeni. Glede na opredelitev, da prijavitelj ne more biti izbran za sofinanciranje, če njegova prijava ne doseže skupaj vsaj 60 % točk po specifičnih merilih, so tako za izbor in potrditev s strani UO LAS primerne vse operacije, razen ene. UO LAS je za sofinanciranje iz sklada EKSRP izbral in potrdil  5 operacij.

Na zadnji rok za sprejem vlog operacij iz naslova podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je prispela 1 vloga, ki je bila popolna in tako ocenjena. Na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS SMP je UO LAS to operacijo tudi potrdil.

Po dokončanju vseh postopkov na LAS-u bo vodilni partner potrjene operacije za sklad EKSRP poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in operacijo za sklad ESRR v potrditev MGRT.

Potrjene operacije zadnjega roka 1. javnega poziva (pdf)
 

MGRT POTRDIL SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ SKLADA ESRR 
(15.9.2017)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ugotovilo, da sta izbrani operaciji »Z GLAVO V NARAVO«, upravičenec Javno komunalno podjetje Grosuplje in »OSVETLITEV PEŠPOTI OB GROSUPELJŠČICI«, upravičenec občina Grosuplje, ustrezni za sofinanciranje iz sklada ESRR, ker rezultati operacij prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,  so skladni s kazalniki z OP EKP 2014-2020. Predmet operacije je skladen z upravičenim namenom oziroma prispeva k najmanj enemu od upravičenih področij (ustvarjanje delovnih mest, večja vključenost ranljivih skupin ter varstvo okolja in ohranjanje narave). Operaciji sta dokončno potrjeni in MGRT bo z upravičencema (vodilnima partnerjema operacij) sklenilo pogodbo o sofinanciranju operacij.


PROBLEMATIKA IZVAJANJA PROJEKTOV
CLLD  (8. 9. 2017)

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja organizira sestanek v torek, 12. 9. 2017, ob 10.00 v veliki dvorani SMELT na Dunajski 160, kjer bo direktor Agencije izpostavil glavne zaznane pomanjkljivosti vlog pri ukrepu 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. V nadaljevanju pa bodo sodelavci iz Sektorja za razvoj podeželja predstavili konkretne primere napak in njihove posledice. Vljudno vabljeni.

 
LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja spremembo 1. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR   (1.9.2017)
 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja spremembo 1. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR, katerega zadnji dan oddaje vloge je 30. 9.2017 do 24.00.

Prišlo je do spremembe v višini najvišjega zneska javne podpore za posamezno operacijo. Druga sprememba pa je, da je v primeru operacije z več partnerji, obvezna sklenitev konzorcijske pogodbe med partnerji.

Vsa ostala dokumentacija je nespremenjena in dosegljiva na spodnji povezavi:


PREDLOG TRETJE SPREMEMBE UREDBE CLLD  
(31.8.2017)

 

Zaradi uskladitve z drugimi predpisi (spremembe Zakona o kmetijstvu) se spreminja tudi Uredba CLLD. Predlog 3. spremembe Uredbe CLLD s strani KO CLLD je podan v javno obravnavo in si ga lahko ogledate spodaj:

 

POTRJENA TRETJA SPREMEMBA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 (28.7.2017)

Na 10. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije je bil obravnavan predlog tretje spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 in predlog meril za izbor operacij v okviru podukrepa 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij in tudi potrjen.


Kar zadeva izvajanje CLLD je bila potrjena sprememba v okviru podukrepa 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS). V okviru podukrepa so prepoznani kot upravičenci poleg LAS-ov tudi drugi lokalni akterji na območju LAS-a. Upravičeni so tudi stroški priprave operacij oz. projektov sodelovanja LAS-ov. Obe spremembi naj bi pomembno vplivali na lažjo in pospešeno pripravo projektov sodelovanja LAS-ov. Potrjene so tudi nekatere poenostavljene oblike obračunavanja stroškov v okviru podukrepa 19.4 – Podpore za tekoče stroške in animacijo.Več v dokumentu: Program-spremembe PRP 3 2014-2020 (pdf)