LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 

PRVA IZVEDENA OPERACIJA »OSVETLITEV PEŠPOTI OB GROSUPELJŠČICI« (26. 2. 2019)

Prva realizirana operacija LAS Sožitje med mestom in podeželjem je Osvetlitev pešpoti ob Grosupeljščici, katere nosilec je občina Grosuplje. Za operacijo je bilo pridobljeno 80% sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in tudi že izplačanih v letu 2018. Celotna vrednost operacije je znašala 55.379,46 €.

Osnovni cilj operacije je bil osvetlitev pešpoti v dolžini 1100 m z varčnimi LED lučmi. Razsvetljava sedaj v večernih urah omogoča varnejšo uporabo poti zaradi boljše vidljivosti, kot tudi počutja varnosti. Urejena pot pozitivno vpliva na socialno vključevanje stanovalcev v lokalnem okolju in spodbuja medgeneracijsko sožitje, saj si na klopcah lahko privoščijo počitek in druženje prav vse generacije. S tem operacija prispeva k boljši energetski učinkovitosti in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje v urbanih naseljih, posredno pa izrazito vpliva na večjo socialno vključenost in enakost prebivalcev v urbanih naseljih območja LAS SMP.

PespotObGrosupeljščici2 thm

 

Začasno zaprtje 2. javnega poziva LAS-SMP iz sklada EKSRP in ESRR (28.11.2018)

Vso zainteresirano javnost obveščamo o začasnem zaprtju 2. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica ter iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig in Škofljica. Upravni odbor LAS je na svoji 13. redni seji, 22. 11. 2018, sprejel sklep o začasnem zaprtju 2. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS SMP zaradi preveritve preostanka  sredstev po posameznih ukrepih vsakega tematskega področja. 

OBJAVLJENA 5. SPREMEMBA UREDBE CLLD - UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST (26. 10. 2018)

Obveščam vas, da je bila dne 26. 10. 2018 v Uradnem listu št. 68/2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Glavne spremembe in dopolnitve Uredbe CLLD zadevajo spremembe določb o pregledu uspešnosti in doseganju mejnikov, ki so jih lokalne akcijske skupine določile v strategijah lokalnega razvoja, podrobnejše opredelitve pogojev upravičenosti in upravičenih stroškov ter manjše popravke glede obveznosti pri sofinanciranih operacijah.

Več si lahko preberete na spodnji povezavi: 
 

»PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« - PRIMER DOBRE PRAKSE PRI EVROPSKI MREŽI ZA RAZVOJ PODEŽELJA (30.7.2018)

 

Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) je leta 2017 izbrala najboljše slovenske primere dobre prakse, ki so bili izvedeni s pomočjo podpore Programa razvoja podeželja v programskem obdobju 2007-2013 s področij socialnega razvoja, varovanja okolja, klimatskih sprememb, diverzifikacije in podjetništva. Poleg tega je bilo pomembno, da se je iz izvedenega projekta mogoče kaj naučiti in posredovati izkušnje drugim ter seveda, da ni imel težav z upravljanjem. Zelo smo ponosni, da je med njimi tudi projekt PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA, ki so ga podružnične šole OŠ Sostro izvajale od leta 2009 do 2014 v sodelovanju s podružnicami OŠ Stična in OŠ Škofljica. Bravo, podružničarji!

Več o projektu si lahko preberete na spodnji povezavi: https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/subsidiary-school-driving-force-local-development_en


UPRAVNI ODBOR LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM POTRDIL ŠTIRI OPERACIJE NA PRVEM ROKU 2. JAVNEGA POZIVA
 
 (7. 6. 2018)


V četrtek, 7. junija 2018, je v prostorih Četrtne skupnosti Sostro potekala 12. redna seja Upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem, na kateri je UO odločal o izboru in potrditvi operacij, prijavljenih na prvi rok 2. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP in iz sklada ESRR, ki sta se zaključila 30. aprila 2018.

Ob prvem roku (30. 4. 2018) je na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na  upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica za leti 2018 - 2019  prispelo skupaj devet (9) vlog. Dve vlogi sta bili zavrnjeni zaradi administrativne neustreznosti.  Štiri vloge so bile pozvane na dopolnitve in bile v predpisanem času dopolnjene. Nato je ocenjevalna komisija vloge ocenila po specifičnih merilih.  Glede na opredelitev, da prijavitelj ne more biti izbran za sofinanciranje, če njegova prijava ne doseže skupaj vsaj 60 % točk po specifičnih merilih, so bile za izbor in potrditev s strani UO LAS primerne tri operacije od sedmih. UO LAS je za sofinanciranje iz sklada EKSRP izbral in potrdil  vse 3 operacije.

Na prvi rok drugega javnega poziva za sprejem vlog operacij iz naslova podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) sta prispeli 2 vlogi. Ena je bila pozvana na dopolnitve, ki niso bile dostavljene v predpisanem roku. Tako je bila za ocenjevanje ustrezna ena vloga. Na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS SMP je UO LAS to operacijo tudi potrdil.

Sedaj sledi vnos izbranih in potrjenih vlog operacij za sklad EKSRP na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in operacije za sklad ESRR v potrditev MGRT.

Potrjene operacije prvega roka 2. javnega poziva (pdf)

POSVET O IZVAJANJU PROGRAMA CLLD V DRŽAVNEM SVETU  (17. 5. 2018)

 

Državni svet RS je na seji z dne, 16. maj 2018, obravnaval zaključke in sklepe posveta o izvajanju programa CLLD, ki sta ga izvedla Državni svet RS in Društvo za razvoj slovenskega podeželja 23. aprila 2018. Državni svet je na podlagi razprave na posvetu s sklepom na 7. seji, 16. 5. 2018, pozval Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da proučijo in podajo pojasnila oziroma predloge rešitev na zaključke posveta.

Sklep 7. Seje Državnega sveta RS je objavljen na:

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/7ds-7_sklep_k_zakljuckom_posveta_p.pdf


2. JAVNI POZIV LAS ZA IZBOR OPERACIJ - SPREMEMBA PRIJAVNEGA OBRAZCA EKSRP
 
(19.04.2018) 

 

Vse prijavitelje in morebitne partnerje pri prijavah operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) obveščamo, da v Prijavnem obrazcu NI OBVEZNO priložiti  dokazilo pod točko 19. DOKAZILO O PORAVNANIH DAVKIH IN PRISPEVKIH VLAGATELJA IN PARTNERJEV OPERACIJE.

Dokazilo je neobvezno, ker Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kot končni potrjevalec operacij,  to preveri sama (ali so obveznosti poravnane na dan oddaje vloge na LAS). S tem se šteje, da bodo vloge lahko popolne tudi, če ne bo priloženo to Dokazilo, seveda v kolikor bo vloga popolna tudi po ostalih kriterijih in zahtevah.

 

 

OBJAVLJENA UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST (6. 4. 2018)


Dne, 6. 4. 2018, je bila v Uradnem listu RS št. 23/2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018023.pdf, stran 3566