LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU STRATEŠKEGA NAČRTA SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023-2027  
(15.7.2021)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. 7. 2021 objavilo predlog posameznih vsebin Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027, ki vsebuje med drugim opredeljene potrebe in finančni razrez za posamezne ukrepe (intervencije), tudi za ukrep LEADER/CLLD. S tem se začenja javna razprava, ki bo trajala do 15. 8. 2021. Vabljeni, da podate svoje pripombe in predloge na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali preko spletnega obrazca  --> dostop do obrazca na : https://skp.si/uporabne-povezave/strateski-nacrta-skupna-kmetijska-politika-skp.

Lokalne akcijske skupine si prizadevamo, da bi država namenila ukrepu LEADER/CLLD višji odstotek sredstev, saj menimo, da so učinki naših projektov za razvoj slovenskega podeželja zelo pomembni. Več na povezavi: https://www.program-podezelja.si/sl/skupna-kmetijska-politika-po-2020/javna-razprava.

Termini javnih posvetovanj
14. 7. 2021: Celje (Kongresni center Celje, Dečkova cesta 1, 3000 Celje); hkrati neposredni prenos preko spleta
16. 7. 2021: Postojna (Kulturni dom Postojna, Gregorčičev drevored 2a, 6230 Postojna)
19. 7. 2021: Moravske Toplice (Terme Vivat, Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice)
20. 7. 2021: Novo mesto (GRM Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto)
21. 7. 2021: Cerklje na Gorenjskem (Kulturni dom Ignacija Borštnika, Trg Davorina Jenka 12, 4207 Cerklje na Gorenjskem)
22. 7. 2021: Ljubljana (Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana)

 

 

ZAKLJUČEN PROJEKT POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE – JANČE (28. 4. 2021)

Po 30 letih prizadevanj nekaterih domačinov sedaj na Janče končno teče kakovostna pitna voda, kar je rezultat izvedbe projekta Povezovalni vod Volavlje – Janče, katerega nosilec in investitor je Mestna občina Ljubljana, ki ji je uspelo zanj pridobiti tudi sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Celoten projekt je vodil Miha Zorn, strokovni sodelavec Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet pri Mestni občini Ljubljana.

V sklopu projekta je bil izgrajen povezovalni vodovod dimenzije DN 80 in dolžine 2547 m, vgradnja črpalnega agregata za črpanje vode v VH Volavlje (dograditev) in pri VH Janče je bilo zaradi dograditve dotoka iz smeri VH Volavlje potrebno v gabaritih objekta povečati vstopni jašek na vhodni strani objekta in na vhodnem podestu dozidati prostor za dezinfekcijo. Torej vsa načrtovana dela so zaključena, vključno z asfaltiranjem.

Končni rezultati se kažejo predvsem v boljši, stanovitni preskrbi z neoporečno pitno vodo prebivalcev naselij Janče, Gabrje pri Jančah in Tuji Grm. Naložba tako zajema 76 gospodinjstev, v katerih skupaj živi 202 ljudi ter 53 otrok, ki obiskujejo šolo ali vrtec v Podružnični šoli Janče.

Operacija je sofinancirana v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 147.000,00 €.

 
GabrjeVodovod1m   GabrjeVodovod6m GabrjeVodovod7m  IMG 4165 m IMG 4437 m

 

PROJEKT PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ PONOVNO V SKORAJ POLNEM TEKU (28. 4. 2021)

 
 Prvo fazo projekta so podružnične šole Osnovne šole Sostro skupaj s partnerji Vrtcem Pedenjped, enoto Janče, Turističnim društvom Besnica – Janče in Športnim društvom Janče izpeljale v celoti in več kot odlično. Izvedli so 41 delavnic povezanih z zelišči in naravi prijaznim obdelovanjem zeliščno- zelenjavnih gred (izobraževanje o permakulturi, šivanje vrečk za shranjevanje zelišč, ureditev ekovrtičkov, zasaditev zelišč in urejanje gred, sušenje na blagu, postavitev vrtne ute, postavitev kompostnika, izdelava napisov za zelišča, risanje zelišč, ogled zeliščnega vrta. Na poseben način so v šolo privabili starejše ljudi iz okolice svoje šole ter jih presenetili z različnimi zeliščnimi napitki in namazi ter kulturnim programom. Skupni dogodek vseh vključenih v projekt so bile igre brez meja. Starši in njihovi otroci so se v naključno izbranih skupinah pomerili v zabavnih igrah: obiranje jagod, leteči kostanji, sestavljanje vrtca in šole, jagodožerski mlin in igri za najmlajše otroke. Vsaka skupina se je preskusila v vseh štirih igrah. Vzdušje sodelujočih je bilo kljub vročemu soncu zelo zabavno in sproščujoče, polno energije za igranje in medsebojno sodelovanje, zato so bili zmagovalci prav vsi.

Le kje so ti prečudoviti časi? Vzela jih je epidemija in zato se je tudi izvedba 2. faze že drugič podaljšala, saj ni bilo moč izvesti začrtanih aktivnosti, ki se dogajajo za otroke, njihove starše, dedke in babice. V mesecu marcu so uspeli po podružničnih šolah izvesti delavnice sajenja sadnih dreves in grmičevja ter priprave smutijev, sokov, marmelad in seveda poskrbeti za urejenost ekovrtičkov.

V maju se bodo posvetili izdelavi lesenih zabojčkov, ki jih bodo potrebovali za nabiranje zelišč. Hkrati se bo uredilo tudi ostrešje gospodarskega poslopja pri PŠ Prežganje. Močno upamo, da bodo lahko izvedli tudi igre brez meja ter srečanje s starejšimi.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 34.749,03 €.


 
 delavnica za učitelje m  druženje s starejšimi m
 Igre brez meja m
 kompostnik m
 postavitev vrtne ute Jance m  ivanje m
 ureditev zeliščne grede Besnica m  IMG 0396 m

 

MOŽNOST SPREMEMB PROJEKTOV EKSRP (17. 3. 2021)

 
 Obveščamo vas, da je v šestem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije (6PKP) dodana možnost vložitve dodatnih dveh zahtevkov za spremembo obveznosti, če so razlogi povezani s posledicami covid-19.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št: 175/2020 z dne 27.11.2020 v 92. členu določa:

(1) Ne glede na četrti odstavek 54. člena ZKme-1 lahko stranka zaradi objektivnih razlogov, povezanih s posledicami COVID-19, vloži še dva dodatna obrazložena zahtevka za spremembo obveznosti iz prvega odstavka 54. člena ZKme-1, pred potekom roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev.

(2) Stranka lahko z zahtevkom iz prejšnjega odstavka predlaga izpolnitev spremenjene obveznosti do predpisanih končnih rokov iz predpisov, ki urejajo ukrepe iz programa razvoja podeželja, in sicer tudi po končnem roku določenem v posameznem javnem razpisu.

(3) Stranka lahko vloži zahtevek iz tega člena do 31. decembra 2021.

V želji, da se čim več aktivnosti izvede skladno s potrjeno vlogo, upamo, da vam bo navedena možnost v pomoč.

 

Nov opredeljen rok za oddajo vlog in popravki 3. javnega poziva LAS za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leto 2020  (9.10.2020) 

V sklopu 3. Javnega poziva LAS za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2019 – 2020 je Upravni odbor LAS SMP na svoji 7. korespondenčni seji, ki je trajala od 6. 10. do 7. 10. 2020, potrdil sledeče popravke navedenega javnega poziva:
1. Potrditev novega roka za sprejem vlog na 3. Javni poziv LAS za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2019 – 2020 je 30. 10. 2020 do 24.00 ure
2. Besedilo javnega poziva se popravi tako, da se opredelijo le sredstva za tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave v višini 65.000,00 €.
3. Vsa ostala dokumentacija ostaja nespremenjena.

Povezava: POPRAVEK_3. Javni poziv LAS_SMP _ESRR_06.10.2020.docx

 

 

 

 

POTRJEN PROJEKT 1. ROKA 3. JAVNEGA POZIVA LAS SMP (15. 6. 2020)

Upravni odbor LAS SMP je dne, 23. 1. 2020 na svoji 27. redni seji na predlog ocenjevalne komisije izbral in potrdil projekt  Povezovalni vod Volavlje – Janče, vlagatelja Mestne občine Ljubljana.  Dne, 12. junija 2020, ga je z odločbo potrdila Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. S tem je bilo projektu dodeljeno sofinanciranje iz sklada EKSRP v višini 147.000,00 €. Celotna vrednost investicije znaša 631.049,38 €.

Na območju naselij Gabrje, Janče in Tuji Grm poteka vodo oskrba preko vaškega vodovoda, ki se napaja iz vrtine severno od Janč, voda pa je oporečna zaradi prevelike vsebnosti mangana in železa. Kljub prečiščevanju vode je le-ta še vedno pogosto fizikalno-kemijsko neustrezna. Poleg tega obstoječi sistem ne zagotavlja zadostne preskrbe z vodo, ki jo je potrebno predvsem v sušnih obdobjih dovažati v VH Janče, od koder se oskrbuje vaški vodovod. Z izvedbo projekta se bo izgradil povezovalni vodovod med VH Volavlje in VH Janče in s tem bodo prebivalci končno dobili nemoteno preskrbo s pitno (neoporečno) vodo kot eno ključnih naravnih dobrin.

Projekt prispeva k ciljem SLR »Sožitje med mestom in podeželjem«, saj investicija predstavlja vlaganja v lokalno javno infrastrukturo na podeželju (vodovod) in s tem omogoča razvoj javne infrastrukture, ki je v širšem interesu vseh prebivalcev ter prispeva k decentralizaciji dostopnosti do osnovnih storitev na podeželju.

 

 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja spremembe 3. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP in ESRR v upravičenih območjih in naseljih za leti 2019, 2020  (20.5.2020)

V besedilu javnih pozivov so, zaradi izrednih razmer ob razglasitvi epidemije Covid 19, spremenjeni datumi za oddajo vlog na LAS, skladno s sprejetimi sklepi UO LAS, kar je bilo že objavljeno.

Zaradi uskladitve javnih pozivov LAS z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017, 23/18, 68/18 in 68/2019) je v besedilu javnih pozivov dodan tekst:

Prijavitelj in partnerji morajo imeti na dan oddaje vloge na LAS poravnane vse davčne obveznosti do države oz. lahko imajo največ do 50 € (petdeset EUR) neporavnanih davčnih obveznosti do države.

Skladno s tem je spremenjen tekst v Prijavnem obrazcu za sklad EKSRP in ESRR, v točki 15. SPLOŠNA IZJAVA VLAGATELJA in točki 16. SPLOŠNA IZJAVA POSAMEZNEGA PARTNERJA.

Usklajeni  in spremenjeni dokumenti za sklad EKSRP so na voljo na teh povezavah:

Ostala dokumentacija se ne spreminja in je na voljo tukaj:

Usklajeni in spremenjeni dokumenti za sklad ESRR so na voljo tukaj:

Ostala dokumentacija se ne spreminja in je na voljo tukaj:

 


Prestavitev opredeljenega roka za oddajo vlog na 3. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz skladov EKSRP in ESRR v upravičenih naseljih za 2020
 (17.4.2020)

 

Upravni odbor LAS SMP je na 6. korespondenčni seji, ki je trajala od 14. 4. do 17. 4. 2020,  potrdil prestavitev opredeljenih rokov oddaje vlog na 2. rok 3. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP za leto 2020 in na 1. rok 3. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR za leto 2020. Opredeljen rok za oba javna poziva je 20. 6. 2020 do 24.00.

 

Zapisnik 6. korespondenčne seje UO LAS (17.4.2020)