LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

Las Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letih 2018, 2019  (6. 3. 2018)

 

Javni poziv je odprt od 6. marca 2018 do 30. septembra 2019 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

 • Prvi rok za sprejem vlog  je 30. 4. 2018 do 24.00 ure.
 • Drugi rok za sprejem vlog  je 28. 9. 2018 do 24.00 ure.
 • Tretji rok za sprejem vlog je 30. 3. 2019 do 24.00 ure.
 • Četrti rok za sprejem vlog  je 30. 9. 2019 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša: 462.000 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 1. DRUGI JAVNI POZIV LAS SMP_ EKSRP
 2. PRIJAVNI OBRAZEC_ EKSRP
 3. PRILOGA 1 – STROŠKOVNIK_ EKSRP
 4. Navodila za upravičene stroške CLLD
 5. Navodila za informiranje in obveščanje javnosti PRP 2014-2020
 6. Pravilnik o katalogu stroškov in najvišje priznanih vrednostih
 7. Pravilnik o seznamu in katalogu kmetijske in gozdarske mehanizacije

 

 
LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2018, 2019   (6. 3. 2018)

 

Javni poziv je objavljen od 06. 03. 2018 in je odprt do 30. 9. 2019 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

 • Prvi rok za sprejem vlog  je 30. 04. 2018 do 24.00 ure.
 • Drugi rok za sprejem vlog  je 28. 09. 2018 do 24.00 ure.
 • Tretji rok za sprejem vlog je 30. 03. 2019 do 24.00 ure.
 • Četrti rok za sprejem vlog  je 30. 09. 2019 do 24.00 ure.

 

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2018, 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.

Sredstva se dodelijo preko posredniškega organa  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) iz proračunskih postavk:

 • 160361 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – EU
 • 160362 PN 9.5 – CLLD izvajanje – Z – Slovenska udeležba

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada ESRR znaša: 355.000 evrov. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80%.
 1. DRUGI JAVNI POZIV LAS SMP_ESRR
 2. PRIJAVNI OBRAZEC_ESRR
 3. STROŠKOVNIK_ESRR
 4. VZOREC KONZORCIJSKE POGODBE
 5. Navodila-OU-o-upravičenih-stroških
 6. Navodila-OU-na-področju-komuniciranja-vsebin-EKP-2014-2020PROBLEMATIKA IZVAJANJA UKREPA CLLD V ODDAJI TEDNIK  (29.1.2018)

V oddaji Tednik na RTV SLO 1 je bil dne, 29. januarja 2018, objavljen prispevek o problematiki izvajanja programa CLLD v Sloveniji. Prispevek si lahko ogledate na spodnji povezavi:

http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174516830

NADALJNJE IZVAJANJE UKREPA LEADER/CLLD IN NOVOSTI NA TEM UKREPU (25.1.2018)

 

V četrtek, 25. 1. 2018, je v hotelu Slon v Ljubljani potekala delavnica o nadaljnjem izvajanju ukrepa CLLD. V začetku so bile predstavljene 3. spremembe Uredbe CLLD (Andreja Trček, MKGP, Andreja Budimir, MGRT) in 3. javni razpis za podukrep Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Sledila je predstavitev o pripravi zahtevka za izplačilo v informacijskem sistemu, o pomanjkljivostih zahtevkov za izplačilo ter pomanjkljivosti vlog za operacije po ukrepu 19.2. V zadnjem delu delavnice sta strokovna sodelavca ARSKTRP predstavila glavne pomanjkljivosti in nepravilnosti pri obdelavi do sedaj vloženih vlog.

Več:

SMERNICE ZA VREDNOTENJE PRISTOPA CLLD   (20. 12. 2017)

Evropska služba za pomoč uporabnikom pri vrednotenju razvoja podeželja (European Evaluation Helpdesk for Rural Development) je septembra objavila smernice "Vrednotenje pristopa LEADER/lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost". Pomen vrednotenja se povečuje zaradi zasnove novih zahtev politike razvoja podeželja v obdobju 2014–2020 za spremljanje in vrednotenje. Lokalne akcijske skupine  potrebujete smernice za izpolnjevanje novih nalog vrednotenja, kot so ocena primarnih in sekundarnih prispevkov pristopa LEADER/lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, k doseganju ciljev politike, rezultatov in vplivov PRP ter spremljanje in vrednotenje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. V smernicah za vrednotenje boste našli priporočila o tem, kako izvajati dejavnosti vrednotenja na lokalni ravni. Zagotovljene so informacije o tem, kako je vrednotenje, na ravni PRP povezano z dejavnostmi vrednotenja na ravni lokalne akcijske skupine ter kakšno podporo lahko zagotovijo organ upravljanja in drugi deležniki.

Več v spodnjem dokumentu:


OBJAVLJENA UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST
 
(20. 12. 2017) 

Uredba CLLD se spreminja zaradi uskladitve s spremembo Zakona o kmetijstvu (postopek spreminjanja operacij), ter spremenjenimi predpisi Evropske unije (spremenjena kontrolna uredba 809/2014/EU). V uredbi se podrobneje opredeljuje upravičene stroške in upravičence, najvišje priznane vrednosti za posamezne vrste stroškov ter opredeljuje poenostavljene oblike obračunavanja stroškov. Poleg tega se določa tudi formula za porazdelitev neodobrenih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter vključuje nekaj manjših tehničnih popravkov.

Več na spodnji povezavi:

UPRAVNI ODBOR LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM POTRDIL ŠEST OPERACIJ NA ZADNJEM ROKU 1. JAVNEGA POZIVA  (13. 11. 2017)

 

V ponedeljek, 13. novembra 2017, je v prostorih Četrtne skupnosti Sostro potekala 11. redna seja Upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem, na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na zadnji rok 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP in iz sklada ESRR, ki sta se zaključila 30. septembra 2017.

Na zadnji rok prvega javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica je prispelo skupaj 6 vlog. Od tega sta bili zaradi nejasnosti oz. nepopolnosti dve vlogi pozvani na dopolnitev. Obe vlogi sta bili v roku dopolnjeni. Glede na opredelitev, da prijavitelj ne more biti izbran za sofinanciranje, če njegova prijava ne doseže skupaj vsaj 60 % točk po specifičnih merilih, so tako za izbor in potrditev s strani UO LAS primerne vse operacije, razen ene. UO LAS je za sofinanciranje iz sklada EKSRP izbral in potrdil  5 operacij.

Na zadnji rok za sprejem vlog operacij iz naslova podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je prispela 1 vloga, ki je bila popolna in tako ocenjena. Na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS SMP je UO LAS to operacijo tudi potrdil.

Po dokončanju vseh postopkov na LAS-u bo vodilni partner potrjene operacije za sklad EKSRP poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in operacijo za sklad ESRR v potrditev MGRT.

Potrjene operacije zadnjega roka 1. javnega poziva (pdf)
 

MGRT POTRDIL SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ SKLADA ESRR 
(15.9.2017)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ugotovilo, da sta izbrani operaciji »Z GLAVO V NARAVO«, upravičenec Javno komunalno podjetje Grosuplje in »OSVETLITEV PEŠPOTI OB GROSUPELJŠČICI«, upravičenec občina Grosuplje, ustrezni za sofinanciranje iz sklada ESRR, ker rezultati operacij prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,  so skladni s kazalniki z OP EKP 2014-2020. Predmet operacije je skladen z upravičenim namenom oziroma prispeva k najmanj enemu od upravičenih področij (ustvarjanje delovnih mest, večja vključenost ranljivih skupin ter varstvo okolja in ohranjanje narave). Operaciji sta dokončno potrjeni in MGRT bo z upravičencema (vodilnima partnerjema operacij) sklenilo pogodbo o sofinanciranju operacij.