LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

UPRAVNI ODBOR LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM POTRDIL ŠEST OPERACIJ NA ZADNJEM ROKU 1. JAVNEGA POZIVA  (13. 11. 2017)

 

V ponedeljek, 13. novembra 2017, je v prostorih Četrtne skupnosti Sostro potekala 11. redna seja Upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem, na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na zadnji rok 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP in iz sklada ESRR, ki sta se zaključila 30. septembra 2017.

Na zadnji rok prvega javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica je prispelo skupaj 6 vlog. Od tega sta bili zaradi nejasnosti oz. nepopolnosti dve vlogi pozvani na dopolnitev. Obe vlogi sta bili v roku dopolnjeni. Glede na opredelitev, da prijavitelj ne more biti izbran za sofinanciranje, če njegova prijava ne doseže skupaj vsaj 60 % točk po specifičnih merilih, so tako za izbor in potrditev s strani UO LAS primerne vse operacije, razen ene. UO LAS je za sofinanciranje iz sklada EKSRP izbral in potrdil  5 operacij.

Na zadnji rok za sprejem vlog operacij iz naslova podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je prispela 1 vloga, ki je bila popolna in tako ocenjena. Na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS SMP je UO LAS to operacijo tudi potrdil.

Po dokončanju vseh postopkov na LAS-u bo vodilni partner potrjene operacije za sklad EKSRP poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in operacijo za sklad ESRR v potrditev MGRT.

Potrjene operacije zadnjega roka 1. javnega poziva (pdf)
 

MGRT POTRDIL SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ SKLADA ESRR 
(15.9.2017)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ugotovilo, da sta izbrani operaciji »Z GLAVO V NARAVO«, upravičenec Javno komunalno podjetje Grosuplje in »OSVETLITEV PEŠPOTI OB GROSUPELJŠČICI«, upravičenec občina Grosuplje, ustrezni za sofinanciranje iz sklada ESRR, ker rezultati operacij prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,  so skladni s kazalniki z OP EKP 2014-2020. Predmet operacije je skladen z upravičenim namenom oziroma prispeva k najmanj enemu od upravičenih področij (ustvarjanje delovnih mest, večja vključenost ranljivih skupin ter varstvo okolja in ohranjanje narave). Operaciji sta dokončno potrjeni in MGRT bo z upravičencema (vodilnima partnerjema operacij) sklenilo pogodbo o sofinanciranju operacij.


PROBLEMATIKA IZVAJANJA PROJEKTOV
CLLD  (8. 9. 2017)

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja organizira sestanek v torek, 12. 9. 2017, ob 10.00 v veliki dvorani SMELT na Dunajski 160, kjer bo direktor Agencije izpostavil glavne zaznane pomanjkljivosti vlog pri ukrepu 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. V nadaljevanju pa bodo sodelavci iz Sektorja za razvoj podeželja predstavili konkretne primere napak in njihove posledice. Vljudno vabljeni.

 
LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja spremembo 1. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR   (1.9.2017)
 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja spremembo 1. javnega poziva za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR, katerega zadnji dan oddaje vloge je 30. 9.2017 do 24.00.

Prišlo je do spremembe v višini najvišjega zneska javne podpore za posamezno operacijo. Druga sprememba pa je, da je v primeru operacije z več partnerji, obvezna sklenitev konzorcijske pogodbe med partnerji.

Vsa ostala dokumentacija je nespremenjena in dosegljiva na spodnji povezavi:


PREDLOG TRETJE SPREMEMBE UREDBE CLLD  
(31.8.2017)

 

Zaradi uskladitve z drugimi predpisi (spremembe Zakona o kmetijstvu) se spreminja tudi Uredba CLLD. Predlog 3. spremembe Uredbe CLLD s strani KO CLLD je podan v javno obravnavo in si ga lahko ogledate spodaj:

 

POTRJENA TRETJA SPREMEMBA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 (28.7.2017)

Na 10. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije je bil obravnavan predlog tretje spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 in predlog meril za izbor operacij v okviru podukrepa 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij in tudi potrjen.


Kar zadeva izvajanje CLLD je bila potrjena sprememba v okviru podukrepa 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS). V okviru podukrepa so prepoznani kot upravičenci poleg LAS-ov tudi drugi lokalni akterji na območju LAS-a. Upravičeni so tudi stroški priprave operacij oz. projektov sodelovanja LAS-ov. Obe spremembi naj bi pomembno vplivali na lažjo in pospešeno pripravo projektov sodelovanja LAS-ov. Potrjene so tudi nekatere poenostavljene oblike obračunavanja stroškov v okviru podukrepa 19.4 – Podpore za tekoče stroške in animacijo.Več v dokumentu: Program-spremembe PRP 3 2014-2020 (pdf)

 


Ponovno odprt in popravljen 1. Javni poziv LAS-SMP za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP
  (22.5.2017)
 
Po opravljeni analizi prispelih vlog operacij za izbor za sofinanciranje iz sklada EKSRP na 1. rok Prvega javnega poziva in v skladu s sprejetim sklepom članov Upravnega odbora LAS z dne, 17. 5. 2017, smo 2. rok (30. 5. 2017) Prvega javnega poziva LAS za sklad EKSRP  združili  s 3. rokom (30. 9. 2017).
To pomeni, da je 2. rok 1. javnega poziva za sofinanciranje iz sklada EKSRP odprt od 22. 5. 2017 do 30. 9. 2017 do 24.00.
Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov.
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.
Skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša: 218.000 evrov.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

  1. Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR iz EKSRP za leti 2016/2017(s popravki)
  2. Prijavni obrazec EKSRP 2. rok 1. Javnega poziva
  3. Priloga 1. Stroškovnik EKSRP (s popravki)
  4. Navodila prijaviteljem (s popravki)
  5. Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESRR)
  6. Časovnica - upravičeni stroški dela za EKSRP
  7. Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
  8. Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
  9. Navodila za informiranje in obveščanje javnosti velja od 11.11.2016
 
LAS SMP SPREJEL DELEGACIJO MREŽE ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZAHODNEGA BALKANA  (11. 4. 2017)

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v času od  9. do 12. aprila 2017 v Sloveniji gostilo delegacijo mednarodne priznane organizacije za regionalni razvoj podeželja na Zahodnem Balkanu, vključno s predstavniki regionalne mreže iz Z Balkana. V sklopu programa predstavitve dobrih praks so v torek, 11. aprila 2017, delegacijo za razvoj podeželja Zahodnega Balkana pripeljali na območje LAS-a Sožitje med mestom in podeželjem. Najprej so si v Podgradu ogledali turistično kmetijo Bizjan in nato obiskali šolo Janče, kjer so jih v čudoviti dvorani VAŠKE UČNE TOČKE, ki se nahaja v Podružnični šoli Janče, pričakali vsi njihovi učenci. Po pozdravih Dejana Crneka, podžupana MOL, ki je predstavil zeleno Ljubljano in Mojce Pajnič Kirn, ravnateljice OŠ Sostro, ki je poudarila pomen šole na podeželju, so bili na vrsti učenci Podružnične šole Janče, ki so z izbranimi pesmicami navdušili goste. Ob zaključku so za spomin vsem podarili SLOVENSKI ŠOPEK, dragoceno posebnost skrajnega vzhodnega podeželskega območja Ljubljane. Sledila je predstavitev projektov, realiziranih v programskem obdobju 2007-2013 s pomočjo evropskih LEADER sredstev in v nadaljevanju tudi sedanja organiziranost LAS, prednosti in slabosti novega programskega obdobja, ki jo je pripravil vodilni partner LAS. V sosednji vasi, Volavlje,  so si ogledali postopek vlivanja kipov iz brona ter prisluhnili predstavitvi družinskega podjetja LIVARTIS. Torkovo popoldne na območju LAS SMP so zaključili z večerjo na turistični kmetiji Travnar.   

11042017 1 m  11042017 2 m  11042017 3 m  11042017 4 m